Mandala

‘Mandala Collection’ อัญมณีที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสิริมงคลที่สุดของชีวิต

‘ความเชื่อ’ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์ ก่อเกิดเป็นความศรัทธาที่เชื่อว่าทำให้เกิดความสิริมงคลของชีวิต แฝงไปด้วยเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเชื้อชาติ เฉกเช่นคนจีนที่มีอุดมคติแห่งความสุขที่สุดในชีวิตอย่าง “ฮก ลก ซิ่ว” เทพ 3 องค์ที่เชื่อกันว่าเป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง ความสมบูรณ์และความยั่งยืน กลายมาเป็นคำอวยพรแสนมงคลที่คนจีนมอบให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีสืบทอดมาถึงทุกวันนี้